Službu zabezpečuje a stránku prevádzkuje spoločnosť M.G. Brand VIP, s.r.o. , Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava. Slovensko. IČO : 54455561 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel Sro, vložka číslo 159593/B („Poskytovateľ“).
Služby sú dostupné len od 18 rokov !

Ceny poskytovaných služieb :

Hĺbkový výklad života s odblokovaním – osobne na dohodnutý termín 150 €. (60-70min.)
Hĺbkové veštenie výkladom z tarotových kariet – telefonicky alebo cez skype 100 €. (30-40min)

Konzultacia a poradenstvo v akychkolvek oblastiach 1 hod. 170 €

Veštenie pre firmy – Team building s veštkynou
800 €/deň
Posielanie pozitívnej energie na specifickú oblast Vašeho života po dobu 3 mesiacov
150 €
Posielanie pozitívnej energie na špecifickú oblast Vašeho života po dobu 1 roka je možné ju zakúpiť až po odskúšaní 150 eurovej trojmesačnej skúšobnej lehoty
197 €
Očistenie domu, bytu alebo priestoru od negatívnej a blokujúcej energie 450 €

Spôsob platby za služby :

platba za služby prebieha vždy vopred na účet poskytovateľa v Slovenskej Sporiteľne buď vložením osobne na pobočke SLSP alebo bankovým prevodom z účtu uživateľa. Do správy pre doručovatela musí vždy uživatel napísať svoje meno a dátum narodenia aby sa mohla platba identifikovať.

Spôsob využitia služby :

Uživatel využije službu buď osobne vo veštiarni na adrese Pri Vinohradoch, Rača Bratislava, 83106. SK alebo prostredníctvom telefonu na telefónnej linke čísla +421908527731  na základe objednaného a dohodnutého termínu prostrednictvom emailovej komunikacie na emailovu adresu : vesteniegerta@gmail.com . Dĺžka hovoru nie je stanovená a záleži na dohode poskytovateľa a uživateľa.  Minimálna dĺžka hovoru nie je stanovená.

Reklamácia služby :

Predmetom reklamácie môže byť kvalita poskytnutej služby, neposkytnutie služby prípadne iné vady služby z dôvodov na strane poskytovateľa. Užívateľ je povinný reklamáciu uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie a to písomným doručením reklamácie poskytovateľovi poštou na adresu M.G. Brand VIP, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, emailom na adresu vesteniegerta@gmail.com, alebo môže použiť kontaktný formulár na stránke poskytovateľa.
V písomnej reklamácii Užívateľ uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a e-mailovú adresu, dátum a približný čas (poskytovania Služby), volané číslo poskytovateľa, ako aj telefónne číslo užívateľa z ktorého bol hovor uskutočnený a dôvod reklamácie.
Po doručení reklamácie poskytovateľ prešetrí oprávnenosť reklamácie a určí spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví poskytovateľ reklamáciu bez zbytočného odkladu.
Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania poskytnutím Služby bez vád, vrátením ceny zaplatenej za vadnú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Ochrana osobných údajov :

Informácie poskytnuté pri registrácii slúžia výlučne pre potreby poskytovania služieb na stránke poskytovateľa a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Registráciou podľa týchto podmienok dáva užívateľ poskytovateľovi v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu a e-mailovej adresy na obchodné a marketingové účely poskytovateľa najmä na účely zasielania obchodných oznamov; a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých poskytovateľovi v súlade s článkom IV bod 1 týchto Podmienok, a to za účelom plnenia týchto podmienok až do zrušenia registrácie Užívateľa v systéme Poskytovateľa podľa článku VII. vyššie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Užívateľ má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu poskytovateľa (uvedenú v článku IX bod2). Odvolanie súhlasu je účinné od okamihu jeho doručenia.